Kategorie

Záruka

 

 1. Prodávající zaručuje, že při výrobě, balení, uskladnění a transportu zboží jsou dodržovány veškeré právní a jiné zákonné požadavky a výrobní a obchodně obvyklé postupy.
 2. Je-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:

  (i) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že (i) zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá a (ii) že je bez vad („shoda s kupní smlouvou").

  (j) V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  (k) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

  (l) Prodávající poskytuje na zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví po převzetí zboží v záruční době.

  (m) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

  (n) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

  (o) Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky poskytované výrobcem v souladu s jeho záručními podmínkami.

 3. Není-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:

  (a) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodávaného zboží v rozsahu stanoveném dohodou stran, pokud právní předpisy, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, nestanoví jinak.

  (b) Prodávající odpovídá za veškeré právní i faktické vady dodávaného zboží, kterými zboží trpí v době dodání kupujícímu, i když se vada stane zjevnou až po převzetí zboží kupujícím.

  (c) Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout způsobem přiměřeným charakteru, množství a způsobu jeho balení. Vady zjistitelné při přejímce zboží, zejména zjevná

   

  poškození zboží nebo obalu, nesrovnalosti v množství či druhu zboží v porovnání s objednávkou či dodacím listem, uplatní kupující ihned při dodání zboží. V takovém případě je kupující povinen provést reklamaci zápisem do dodacího nebo přepravního listu, jinak nároky z takových vad zanikají.

  (d) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost dodávaného zboží v délce uvedené na dodacím/záručním listu v souladu s podmínkami danými výrobcem zboží.

 4. Prodávající neručí za vady zboží způsobené neodbornou nebo chybnou obsluhou, mechanickým poškozením nebo zničením zboží (komponent). Záruka se nevztahuje ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.